Header

Nuttige info 2019

Nuttige informatie voor 2019 WANDELCLUB BEERNEM vzw is sinds 1972 actief in de wandelsport. De club heeft als vzw. het ondernemingsnummer 420 176 977 BTW nummer: Wandelclub Beernem vzw geniet van de BTW-vrijstellingsregeling Kleine Ondernemingen – artikel 56bis van het BTW-wetboek. De club is aan gesloten bij sportfederatie “Wandelsport Vlaanderen” onder het clubnummer 5009 Website: www.wandelclubbeernem.be – Email: info@wandelclubbeernem.be – Clubtelefoon: 0474/417896

1. LIDGELD 2020 
Actieve leden betalen € 18,00 per persoon Kinderen tot 12 jaar betalen € 12,00 per kind

2. VOORDELEN VAN HET LID-ZIJN
1. Lid zijn van een wandelclub, wat onder andere inhoudt :  leden kunnen een eigen inbreng hebben ;  lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk zodat een lid geen enkele verantwoordelijkheid draagt in verband met de club;
2. Alle leden genieten van dezelfde voordelen en ontvangen na betaling van het lidgeld, een nieuwe lidkaart.
3. Nieuwe leden ontvangen een wandelboekje en een blad met 21 zelfklevers om op de inschrijfkaart te kleven.
4. Alle leden kunnen steeds gratis een nieuw stel klevers om op de inschrijfkaarten te kleven, bekomen. Dit kan: – met aanvraag via de website: zie rubriek “CONTACT” – bestellen kleefetiketten – per e-mail aan info@wandelclubbeernem.be – aanvraag op een eigen club organisatie: de klevers worden op de organisatie onmiddellijk aangemaakt.
5. Per jaar maakt de club 4 uitgaven van het leden magazine “Wandelclub Beernem v.z.w.” Zij stuurt telkens een blad aan elk adres waar een lid woont. Dit tijdschrift is goed verzorgd, is voor een deel in meer kleurendruk en staat boordevol informatie over het clubleven, wandelen en nog heel wat meer.
6. Op alle wandeltochten van vzw. VLAANDEREN WANDELT, dit is de overkoepelende wandelfederatie voor gans Vlaanderen , krijgt elk lid “OP VERTOON VAN DE LIDKAART” een korting van minstens € 0,40 op het inschrijfgeld.
7. Bij een vol wandelboekje krijgen de clubleden op de tochten van onze club bij de infostand gratis een nieuw boekje.
8. Elk lid kan verdienstelijk lid worden van Wandelclub Beernem vzw door regelmatig te wandelen op onze eigen organisaties. Elk verdienstelijk lid ontvangt op het ledenfeest een nuttig en waardevol geschenk.
9. Alle leden genieten van een zeer degelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen op alle wandeltochten waaraan ze deelnemen.
10. Alle medewerkers (vrijwilligers) op organisaties van de club genieten van dezelfde verzekeringsvoordelen.
11. Alle leden kunnen deelnemen aan de busreizen van Wandelclub Beernem vzw tegen bijzonder gunstige voorwaarden.

3. JEUGDWERKING.
Onze club wenst de gezinnen makkelijker bij de wandelsport te betrekken. Zo kunnen de kinderen tot en met 12 jaar (ongeacht of ze lid of geen lid zijn van een wandelclub) bij onze organisaties GRATIS wandelen. Zij genieten, net als de andere ingeschreven deelnemers, van een degelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen op onze wandeltochten.

4. WENST U BIJ EEN ORGANISATIE TE HELPEN?
Helpen is nooit verplicht! Maar, er zijn altijd helpende handen nodig bij de organisatie van een wandeltocht! Bij ons zijn vrijwilligers degelijk verzekerd. Jaarlijks worden de medewerkers uitgenodigd op een gezellig etentje. Dit etentje is gratis voor de medewerkers die minimum op 1 van de 6 eigen organisaties hebben geholpen. Ook de partner- niet helper- kan mits betaling deelnemen aan dit etentje. Zo u eens wil helpen, neem contact op met onze bestuurders. Wie helpt krijgt daarvoor een (kleine) vergoeding. Deze bedraagt in 2019 een helpers bon van € 2,00 voor het effectief helpen van 4 uur. Voor helpers is ook aangepaste kledij ter beschikking.

5. STRUCTUUR VAN ONZE CLUB 
Het bestuur telt eind december 2018 8 bestuurders die ongeveer tweemaandelijks bijeen komen.  In 2019 roept het bestuur een drietal keer alle medewerkers en allen die belangstelling hebben voor de clubwerking bijeen in ons clublokaal Kleuterweelde te Beernem. Die avonden bespreekt men de werking van de club en verdeelt men de taken bij de eigen organisaties.  Daarbuiten kunnen de leden altijd terecht bij de bestuursleden met vragen en suggesties. De club voert een open beleid, met inspraak en aandacht voor nieuwe initiatieven. Onze club is een ‘dynamische en open vereniging’ waar elkeen zich thuis moet voelen.

6. WAT DOEN BIJ EEN ONGEVAL?
Zo u, als ingeschreven deelnemer, een ongeval hebt op een wandeltocht of tijdens een activiteit van onze club, handel als volgt:” Neem contact op met de verantwoordelijke voor het secretariaat. Hij/zij zal een ongevalsaangifte opstellen. Dit formulier bevat een luik “geneeskundig getuigschrift” dat uw behandelende arts moet invullen. Hierna bezorgt u dit formulier zo vlug mogelijk aan de federatie WSVL , Industrielaan, 11 bus 3 9990 Maldegem.

7. HET LEDENMAGAZINE
De club geeft sinds vele jaren het ledenmagazine “Wandelclub Beernem vzw” uit. In 2019 versturen we vier uitgaven aan de leden. De data waarop de teksten en het beeldmateriaal bij de redactie dienen te zijn staan vermeld in het jaarprogramma van de club. Dit is belangrijk om het clubblad tijdig te kunnen opmaken en versturen. Het ledenmagazine bevat een vierentwintigtal bladzijden informatie over de clubwerking, nuttige tips, anekdoten, aankondigingen van eigen organisaties en busuitstappen,… De club besteedt veel tijd en geld aan het ledenmagazine: kleurenkaft, goede afwerking, veel foto’s, interessante inhoud, verzorgde lay-out, … Zo’n blad uitgeven vergt steeds nieuwe bijdragen, … Daarom verwachten we veel artikels van clubleden. Teksten met bijhorende foto’s dienen bezorgd aan bestuurslid Erwin Boussery. Teksten kunnen per e-mail overgemaakt, foto’s dienen omwille van de kwaliteit op stick of CD rom bezorgd !

8. HOE INTEKENEN VOOR EEN BUSREIS?
Inschrijven moet uiterlijk de dinsdagavond voor de uitstap. Dit kan als volgt:  op alle eigen organisaties bij de secretariaatstafel.  telefoneren op 0474/41 78 96, de clubtelefoon van Wandelclub Beernem vzw.  een mail sturen aan info@wandelclubbeernem.be De prijs voor alle busreizen is zeer miniem. (10 Euro) De clubkas legt de meer kost bij. Het inschrijfgeld voor de wandeltocht(en) en de fooi van de bestuurder zijn steeds inbegrepen! U betaalt tijdens de heenreis op de bus zelf. Wij rekenen erop dat alle deelnemers op het vertrekuur aanwezig zijn. Zo u niet kunt meereizen, verwittig ons vooraf op het nummer 0474/41 78 96. De bus is ongeveer 15 minuten voor het vertrek nabij het rondpunt van de Kardinaal Cardijnlaan te Beernem. Op de website www.wandelclubbeernem.be is steeds vermeld hoeveel vrije plaatsen er nog zijn!

9. HOE WORDT U VERDIENSTELIJK LID?
Verdienstelijk lid zijn geeft recht op een waardevolle beloning. U dient een speciale blauwe kaart van onze club te hebben om verdienstelijk lid te worden. Reglement verdienstelijke leden 2019. • In de periode van 18.11.2018 tot en met 15.08.2019 deelgenomen hebben aan 4 (vier) van de 6 (zes) eigen organisaties. • Enkel de stempel van de desbetreffende organisatie op de kaart is geldig. • Helpen op een eigen wandeltocht van onze club staat gelijk met zelf wandelen en geeft recht op een stempel. • De afgestempelde blauwe spaarkaart dient uiterlijk op 15.08.2019 ingeleverd te worden bij onze club.

 

10. HET LEDENFEEST.
Het jaarlijks ‘Ledenfeest’ is gepland op zaterdag 30 november 2019 in de Zandberghoeve te Oedelem. 1/ De club huldigt die dag de verdienstelijke leden en zij ontvangen hun geschenk. Wie er niet kan bij zijn kan dit geschenk nog afhalen op de cluborganisatie van zondag 06.01.2020 (Nieuwjaarstocht). 2/ De club huldigt ook de leden die in januari 2019 opgenomen zijn in de ereclub van de WANDELSPORT VLAANDEREN voor hun gestapte kilometers of hun deelname aan tochten. Zo ze op het clubfeest aanwezig zijn ontvangen zij een aankoopbon ter waarde van 15 euro.

11. KWALITEITSGARANTIE OP ONZE WANDELTOCHTEN.
Wij vinden kwaliteit op wandeltochten heel belangrijk. En dit op alle vlakken ! Wij besteden daartoe bijzondere aandacht aan duidelijke informatie, aan het onthaal van de deelnemers, aan goed bepijlde en veilige parcours, aan mooie omlopen, aan ruime startzalen en rustposten, aan een onberispelijke hygiëne op het vlak van voeding en drank, aan propere toiletten én aan veiligheid in het algemeen.

12. WAT VRAAGT DE CLUB VAN U?
In principe niets! Onze leden zijn volkomen vrij! Eén uitzondering echter: wanneer er, om welke omstandigheden ook, niet elektronisch kan gescand worden dan vragen wij om altijd op de inschrijfkaart te vermelden “Wandelclub Beernem – WSVL 5009” (WANDELSPORT VLAANDEREN is de federatie waarbij we zijn aangesloten en 5009 is ons aansluitingsnummer). Daartoe voorzien wij bladen van 21 vooraf gedrukte zelfklevers met naam, adres en clubnaam. Voor bijkomende bladen : zie rubriek 2, punt 4.

13. HEBT U VOORSTELLEN OF VRAGEN?
Wij staan open voor alle suggesties die de clubwerking kunnen dienen. Iedereen kan ideeën formuleren op de organisaties, via onze website of doormailen op info@wandelclubbeernem.be !

14. HOE BETALEN AAN DE CLUB ?
Betalen van lidgelden, ledenfeest… kan op alle organisaties bij de inschrijftafel. Storten kan op rekening BE02 0011 4902 7240 (Fortis) van onze club. Vermeld steeds de reden van betaling!

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter : Vyncke Els, Hommels 4 8730 Sint-Joris
GSM: 0499/42 18 95 email: els.vyncke@telenet.be

Ondervoorzitter en verantwoordelijke medewerkers: De Schuyter Roger, Tuinwijk 56 8730 Sint-Joris
GSM:0495/89 54 54 email: Roger.de.schuyter@telenet.be

Penningmeester en Secretaris : Knockaert Luc, Rustoordstraat 22 B03/02, 8020 Oostkamp
GSM: 0494/03 14 43 email: luckn46@gmail.com

Verantwoordelijke vervoer : Hallaert Erik, Leeuwerikstraat 6, 8730 Beernem
GSM: 0498/21 02 35 email: hallaert.erik@hotmail.com

Verantwoordelijke materiaal en lokalen : Bleyaert Hendrik, Hugo Verrieststraat 26, 8730 Beernem
GSM: 0473/84 18 54 email: hendrik1.bleyaert@gmail.com

Verantwoordelijke publiciteit en sponsoring: Pintelon Ignace, Ter Loo 51, 8310 Sint-Kruis (Brugge)
GSM: 0479/80 05 73 email: ignace.pintelon@telenet.be

Bestuurslid – Verslaggeefster: De Blaere Heidi, Nijverheidsstraat 4, 8730 Beernem
Tel. 050/35 89 91  email: deblaereheidi@skynet.be

Bestuurslid : Vandommele Hans, Populierendreef 16, 8310 Assebroek
GSM: 0474/26 48 44  email: hansvandommele@hotmail.com

Functies buiten het bestuur

Ledenmagazine : Boussery Erwin, Smedenstraat 9, 8750 Zwevezele
GSM:0478/21 29 15  email: erwin.boussery@proximus.be

Website en Nieuwsbrief : Standaert Siegfried, Spreeuwenweg 65, 8210 Loppem
Tel: 050/82 56 83  email: standaert.s@telenet.be

Verantwoordelijke busreizen: De Roo Marleen, Urselseweg 197 Knesselare
Tel. 09/374 70 23  email: romain.bleyaert@proximus.be

Verantwoordelijke scanning inschrijvingen: Carême Ingrid, Rustoordstraat 22 bus 03/02 Oostkamp
GSM 0473/60 11 49  ingrid.careme@gmail.com