Header

Nuttige info 2018

Nuttige informatie voor 2018
WANDELCLUB BEERNEM vzw is sinds 1972 actief in de wandelsport.
De club heeft als vzw. het ondernemingsnummer 420 176 977 en het BTW nummer BE 0420 176 977.
De club is aan gesloten bij sportfederatie “Wandelsport Vlaanderen”
onder het clubnummer 5009
Nuttige informatie is te bekomen via:
Website: www.wandelclubbeernem.be – Email: info@wandelclubbeernem.be – Clubtelefoon: 0474/417896

1. LIDGELD 2018

– Actieve leden betalen € 15,00 per persoon
– Kinderen tot 12 jaar betalen € 11,00 per kind

2. VOORDELEN VAN HET LID-ZIJN

1. Lid zijn van een wandelclub, wat onder andere inhoudt :
- leden kunnen een eigen inbreng hebben ;
- lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk zodat een lid geen enkele verantwoordelijkheid draagt in verband met de club;
2. Alle leden genieten van dezelfde voordelen.
Alle leden ontvangen een lidkaart in een handig plastiek mapje om de kaart veilig op te bergen. De lidkaart dient niet uit het mapje genomen te worden bij elektronisch scannen.
3. Nieuwe leden ontvangen een wandelboekje en een blad met 21 zelfklevers om op de inschrijfkaart te kleven.
4. Alle leden kunnen steeds gratis een nieuw stel klevers om op de inschrijfkaarten te kleven, bekomen. Dit kan:
– met aanvraag via de website: zie rubriek “CONTACT” – bestellen kleefetiketten
– per e-mail aan info@wandelclubbeernem.be
– aanvraag op een eigen club organisatie: de klevers worden op organisatie onmiddellijk aangemaakt.
5. Per jaar maakt de club 4 uitgaven van het leden magazine “Wandelclub Beernem v.z.w.”
Zij stuurt telkens een blad aan elk adres waar een lid woont. Dit tijdschrift is goed verzorgd, is voor een deel in meer kleurendruk en staat boordevol informatie over het clubleven, wandelen en nog heel wat meer.
6. Op alle wandeltochten van vzw. VLAANDEREN WANDELT, dit is de overkoepelende wandelfederatie voor gans Vlaanderen , krijgt elk lid “OP VERTOON VAN DE LIDKAART” een korting van minstens € 0,40 op het inschrijfgeld.
7. Bij een vol wandelboekje krijgen de clubleden op de tochten van onze club bij de infostand gratis een nieuw boekje.
8. Elk lid kan verdienstelijk lid worden van Wandelclub Beernem vzw door regelmatig te wandelen.
Elk verdienstelijk lid ontvangt op het ledenfeest een nuttig en waardevol geschenk.
9. Alle leden genieten van een zeer degelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen op alle wandeltochten waaraan ze deelnemen.
10. Alle medewerkers (vrijwilligers) op organisaties van de club genieten van dezelfde verzekeringsvoordelen.
Alle leden kunnen deelnemen aan de busreizen van Wandelclub Beernem vzw tegen bijzonder gunstige voorwaarden.

3. WENST U BIJ EEN ORGANISATIE TE HELPEN?

Helpen is nooit verplicht! Maar, er zijn altijd helpende handen nodig zowel bij een organisatie als daarbuiten!
Onze club waardeert de medewerkers ten volle én laat dit ook blijken op velerlei gebied!
Bij ons zijn vrijwilligers degelijk verzekerd. Jaarlijks worden de medewerkers uitgenodigd op een gezellig etentje. Een bijdrage kan worden gevraagd die verkleint naar gelang het aantal helpersbeurten, tot zelfs gratis deelname.
Zo u eens wil helpen, neem contact op met onze bestuurders. Wie helpt krijgt daarvoor een (kleine) vergoeding. Deze bedraagt in 2018 een helpers bon van € 2,00 voor het effectief helpen van 4 uur (in bepaalde gevallen voor een deel daarvan). Voor helpers is ook aangepaste kledij ter beschikking.
4. JEUGDWERKING.
Onze club wenst de gezinnen makkelijker bij de wandelsport te betrekken. Zo kunnen de kinderen tot en met 12 jaar (ongeacht of ze lid of geen lid zijn van een wandelclub) bij onze organisaties wandelen tegen 0,50 euro. Zij genieten, net als de andere ingeschreven deelnemers, van een degelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen op onze wandeltochten.

5. STRUCTUUR VAN ONZE CLUB

Het bestuur telt eind december 2017 10 bestuurders die ongeveer tweemaandelijks bijeen komen.
In 2018 roept het bestuur een viertal keer alle medewerkers en allen die belangstelling hebben voor de clubwerking bijeen in ons clublokaal Kleuterweelde te Beernem. Die avonden bespreekt men de werking van de club en verdeelt men de taken bij de eigen organisaties.
Daarbuiten kunnen de leden altijd terecht bij de bestuursleden met vragen en suggesties.
De club voert een open beleid, met inspraak en aandacht voor nieuwe initiatieven.
Onze club is een ‘dynamische en open vereniging’ waar elkeen zich thuis moet voelen.

6. WAT DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

Alle ingeschreven deelnemers op een wandeltocht zijn verzekerd. Zo u een ongeval hebt op een wandeltocht of tijdens een activiteit van onze club, handel als volgt:” Neem contact op met de verantwoordelijke voor het secretariaat. Hij/zij zal een ongevalsaangifte opstellen. Dit formulier bevat een luik “geneeskundig getuigschrift” dat uw behandelende arts moet invullen. Hierna bezorgt u dit formulier zo vlug mogelijk aan de federatie WSVL , Industrielaan, 11 bus 3 9990 Maldegem.

7. HET LEDENMAGAZINE

De club geeft sinds vele jaren het ledenmagazine “Wandelclub Beernem vzw” uit.
In 2018 versturen we vier uitgaven aan de leden.
De data waarop de teksten en het beeldmateriaal bij de redactie dienen te zijn staan vermeld in het jaarprogramma van de club. Dit is belangrijk om het clubblad tijdig te kunnen opmaken en versturen.
Het ledenmagazine bevat een dertigtal bladzijden informatie over de clubwerking, nuttige tips, anekdoten, aankondigingen van eigen organisaties en busuitstappen,…
De club besteedt veel tijd en geld aan het ledenmagazine: kleurenkaft, goede afwerking, veel foto’s, interessante inhoud, verzorgde lay-out, …
Zo’n blad uitgeven vergt steeds nieuwe bijdragen, … Daarom verwachten we veel artikels van clubleden. Schrijffouten,… zijn geen probleem en ook bij wie moeilijk schrijft zorgen we voor een degelijke weergave.
Foto’s (wit-zwart en kleur) en digitale foto’s kunnen wij zonder problemen verwerken.
Teksten met bijhorende foto’s dienen bezorgd aan bestuurslid Erwin Boussery. Teksten kunnen per e-mail overgemaakt, foto’s dienen omwille van de kwaliteit op stick of CD rom bezorgd !

8. HOE INTEKENEN VOOR EEN BUSREIS?

Inschrijven moet uiterlijk de dinsdagavond voor de uitstap.
Dit kan als volgt:
– op alle eigen organisaties bij de secretariaatstafel.
– telefoneren op 0474/41 78 96, de clubtelefoon van Wandelclub Beernem vzw.
– een mail sturen aan info@wandelclubbeernem.be
Doe dit vooral tijdig.
De prijs voor alle busreizen is zeer miniem. (10 Euro) De clubkas legt de meer kost bij. Het inschrijfgeld voor de wandeltocht(en) en de fooi van de bestuurder zijn steeds inbegrepen!
U betaalt tijdens de heenreis op de bus zelf, tenzij anders is vermeld in het ledenmagazine.
Wij rekenen erop dat allen die inschreven op het vertrekuur aanwezig zijn.
Zo u niet kunt meereizen, verwittig ons vooraf op het nummer 0474/41 78 96.
De bus is ongeveer 15 minuten voor het vertrek nabij het rondpunt van de Kardinaal Cardijnlaan te Beernem. Er zijn geen voorbehouden plaatsen !
We beperken ons normaal voor elke reis tot één bus. (50 personen) Wie eerst inschrijft heeft zeker plaats !
Op de website www.wandelclubbeernem.be is steeds vermeld hoeveel vrije plaatsen er nog zijn!

9. HOE WORDT U VERDIENSTELIJK LID?

Verdienstelijk lid zijn, betekent een eer en het geeft recht op een waardevolle beloning.
U dient een speciale spaarkaart van onze club te hebben om verdienstelijk lid te worden. Tussen 02.10.2017 en 30.09.2018 dienen op die spaarkaart 24 stempels als bewijs van deelname aan tochten aangebracht. En 4 van die stempels dienen van eigen organisaties van onze club te zijn.
In de praktijk geldt volgende regeling:
1/ Het bewijs van het aantal deelnames kunt u enkel leveren door het voorleggen van de door Wandelclub Beernem vzw ter beschikking gestelde bijzondere kaart “verdienstelijk lid 2018”.
Wandelboekjes (elektronische en andere) komen hiervoor niet in aanmerking !
2/ Enkel de stempels van georganiseerde wandeltochten waarop inschrijfgeld dient betaald komen in aanmerking.
3/ Elk lid dient in ieder vak van deze kaart een stempel van de wandeling te laten aanbrengen.
4/ De kandidaat-laureaat dient de volle spaarkaart uiterlijk op 30 september 2018 aan het bestuur van
Wandelclub Beernem vzw te bezorgen.
5/ Helpen bij een eigen wandeltocht van de club staat gelijk met zelf wandelen.
6/ Het bestuur kan nog bijkomende voorwaarden opleggen i.v.m. bvb. de maten voor kledij, het afhalen van het aandenken, …. Dit wordt aan de leden meegedeeld via het tijdschrift en de website.

10. HET LEDENFEEST.

Het jaarlijks ‘Ledenfeest’ is gepland op zaterdag 13 oktober 2018 in de Zandberghoeve te Oedelem.
1/ De club huldigt die dag de verdienstelijke leden en zij ontvangen hun geschenk.
Wie er niet kan bij zijn, kan dit geschenk nog afhalen op de cluborganisaties van zondag 18.11.2018 (Lippensgoedtocht) en zondag 06.01.2019 (Nieuwjaarstocht).
2/ De club huldigt ook de leden die in januari 2018 opgenomen zijn in de ereclub van de WANDELSPORT VLAANDEREN voor hun gestapte kilometers of hun deelname aan tochten.
Zo ze op het clubfeest aanwezig zijn ontvangen zij een aankoopbon ter waarde van 15 euro.

11. KWALITEITSGARANTIE OP ONZE WANDELTOCHTEN.

Wij vinden kwaliteit op wandeltochten heel belangrijk. En dit op alle vlakken ! Wij besteden daartoe bijzondere aandacht aan duidelijke informatie, aan het onthaal van de deelnemers, aan goed bepijlde en veilige parcours, aan mooie omlopen, aan ruime startzalen en rustposten, aan een onberispelijke hygiëne op het vlak van voeding en drank, aan propere toiletten én aan veiligheid in het algemeen.

12. WAT VRAAGT DE CLUB VAN U?

In principe niets! Onze leden zijn volkomen vrij!
Eén uitzondering echter, we dringen aan om altijd op de inschrijfkaart te vermelden “lid Wandelclub Beernem vzw, WANDELSPORT VLAANDEREN 5009” (WANDELSPORT VLAANDEREN is de federatie waarbij we zijn aangesloten en 5009 is ons aansluiting nummer).
Daartoe voorzien wij bladen van 21 vooraf gedrukte zelfklevers met naam, adres en clubnaam.
Voor bijkomende bladen : zie punt 2. alinea 3.

13. HEBT U VOORSTELLEN OF VRAGEN?

Wij staan open voor alle suggesties die de clubwerking kunnen dienen. Iedereen kan ideeën formuleren op de organisaties, via onze website of doormailen op info@wandelclubbeernem.be !

14. HOE BETALEN AAN DE CLUB ?

Betalen van lidgelden, ledenfeest… kan op alle organisaties bij de inschrijftafel.
Storten kan op rekening BE02 0011 4902 7240 (Fortis) van onze club. Vermeld steeds de reden van betaling!