Header

Nuttige info 2017

                 Nuttige informatie voor 2017
WANDELCLUB BEERNEM vzw is sinds 1972 actief in de wandelsport.
De club heeft als vzw. het ondernemingsnummer 420 176 977 en het BTW nummer BE 0420 176 977.

De club is aan gesloten bij sportfederatie “Wandelsport Vlaanderen” onder het clubnummer 5009
Nuttige informatie is te bekomen via:

Website: www.wandelclubbeernem.be –  Email: info@wandelclubbeernem.be – Clubtelefoon: 0474/417896

1.      LIDGELD 2017.

a/ Actieve leden betalen:  € 15,00                                                         b/ Steunende leden betalen: € 20,00

2.      VOORDELEN VAN HET LID-ZIJN.

1.      Lid zijn van een wandelclub, wat onder andere inhoudt :

–       Leden kunnen een eigen inbreng hebben ;

–       lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk zodat een lid geen enkele verantwoordelijkheid draagt in verband met de club;

2.      Alle leden genieten van dezelfde voordelen.
Alle leden ontvangen een lidkaart in een handig plastiek mapje om de kaart veilig op te bergen. De lidkaart dient niet uit het mapje genomen te worden bij elektronisch scannen.

3.      Nieuwe leden  ontvangen een wandelboekje en een blad met  21 zelfklevers om op de inschrijfkaart te kleven.

Alle leden kunnen steeds gratis een nieuw stel klevers om op de inschrijfkaarten te kleven, bekomen. Dit kan:
– met aanvraag via de website: zie rubriek “CONTACT” – bestellen kleefetiketten.
– per e-mail aan info@wandelclubbeernem.be
– aanvraag op een eigen club organisatie.
Deze klevers worden op organisatie onmiddellijk aangemaakt.

4.      Per jaar maakt de club 4 uitgaven van het leden magazine “Wandelclub Beernem v.z.w.”
Zij stuurt telkens een blad aan elk adres waar een lid woont. Dit tijdschrift is goed verzorgd, is voor een deel in meer kleurendruk en staat boordevol informatie over het clubleven, wandelen en nog heel wat meer.

5.      Op alle wandeltochten van vzw. VLAANDEREN WANDELT, dit is de overkoepelende wandelfederatie voor gans Vlaanderen , krijgt elk lid “OP VERTOON VAN DE LIDKAART” een korting van minstens € 0,40 op het inschrijfgeld.

6.      Bij een vol wandelboekje krijgen de clubleden op de tochten van onze club bij de infostand gratis een nieuw boekje.

7.      Elk lid kan verdienstelijk lid worden van Wandelclub Beernem vzw door regelmatig te wandelen.
Elk verdienstelijk lid ontvangt op het ledenfeest een nuttig en waardevol geschenk.

8.      Alle leden genieten van een zeer degelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen op alle wandeltochten (en op de weg naar en van die activiteit) waaraan ze deelnemen.

9.      Alle medewerkers (vrijwilligers) op organisaties van de club genieten van dezelfde verzekeringsvoordelen.

10.   Alle leden en steunende leden kunnen deelnemen aan alle busreizen van Wandelclub Beernem vzw tegen bijzonder gunstige voorwaarden.

3.      JEUGDWERKING.

Onze club wenst de gezinnen makkelijker bij de wandelsport te betrekken. Zo kunnen de kinderen tot en met 12 jaar (ongeacht of ze lid of geen lid zijn van een wandelclub) bij onze organisaties wandelen tegen 0,50 euro. Zij genieten, net als de andere ingeschreven deelnemers, van een degelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen op onze wandeltochten.

4.      WENST U BIJ EEN ORGANISATIE HELPEN?

Helpen is nooit verplicht! Maar, er zijn altijd helpende handen nodig zowel bij een organisatie als daarbuiten! Onze club waardeert de medewerkers ten volle én laat dit ook blijken op velerlei gebied!
Bij ons zijn vrijwilligers degelijk verzekerd en gewaardeerd!
Zo u eens wil helpen, neem contact op met onze bestuurders en/of kom naar een vergadering van bestuur en medewerkers. Wie helpt krijgt daarvoor een (kleine) vergoeding. Deze bedraagt in 2017 een helpers bon van € 2,00 voor het effectief helpen van 4 uur (in bepaalde gevallen voor een deel daarvan). Voor helpers is ook aangepaste kledij ter beschikking.

5.      STRUCTUUR VAN ONZE CLUB.

Het bestuur telt eind december 2016 11 bestuurders die ongeveer maandelijks bijeen komen.

In 2017 roept het bestuur een tweetal keer alle medewerkers bijeen in ons clublokaal Kleuterweelde te Beernem. Die avonden bespreekt men uitgebreid de werking van de club en gaan gepaard met een klein etentje. De medewerkers bezorgen dan tevens hun lijst met de data waarop zij de volgende 4 organisaties kunnen helpen. Daarbuiten kunnen de leden altijd terecht bij de bestuursleden met vragen en suggesties.
De club voert een open beleid, met inspraak en aandacht voor nieuwe initiatieven.
Onze club is een ‘dynamische en open vereniging’ waar elkeen zich thuis moet voelen.

6.      BELANG VAN DE LIDKAART.

We raden aan de lidkaart steeds bij te hebben. Deze is immers geld waard!
Toon uw lidkaart spontaan bij het inschrijven voor een wandeltocht. Aldus krijgt u op alle tochten binnen Wandelsport Vlaanderen minstens 40 Eurocent korting op het inschrijfgeld.
Bij een ongeval op een wandeling geeft die kaart veel nuttige informatie voor het invullen van de ongevalsaangifte. Zorg ervoor dat u steeds een klever van de mutualiteit op zak hebt. Aldus kunt u bij een gebeurlijk ongeval onmiddellijk de passende inlichtingen verstrekken.

7.      WAT DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

Alle ingeschreven deelnemers op een wandeltocht zijn verzekerd. Mensen met een kaart ‘actief lid’ zijn ook verzekerd voor ongevallen op de weg van en naar een wandeltocht.
Zo u een ongeval hebt op een wandeltocht, op de weg van of naar een tocht of tijdens een activiteit van onze club, handel als volgt:” Neem contact op met de verantwoordelijke voor het secretariaat. Hij/zij zal een ongevalsaangifte opstellen. Dit formulier bevat een luik  “geneeskundig getuigschrift” dat uw behandelende arts moet invullen. Hierna bezorgt u dit formulier zo vlug mogelijk aan de federatie WSVL , Industrielaan, 11 bus 3  9990 Maldegem.

8.      HET LEDENMAGAZINE.

De club geeft sinds vele jaren het ledenmagazine “Wandelclub Beernem vzw” uit.

In 2017 versturen we vier uitgaven aan de leden.
De data waarop de teksten en het beeldmateriaal bij de redactie dienen te zijn staan vermeld in het jaarprogramma van de club. Dit is belangrijk om het clubblad tijdig te kunnen opmaken en versturen.
Het ledenmagazine bevat een dertigtal bladzijden informatie over de clubwerking, nuttige tips, anekdoten, aankondigingen van eigen organisaties en busuitstappen,…
De club besteedt veel tijd en geld aan het ledenmagazine: kleurenkaft, goede afwerking, veel foto’s, interessante inhoud, verzorgde lay-out, …
Zo’n blad uitgeven vergt steeds nieuwe bijdragen, … Daarom verwachten we veel artikels van clubleden. Schrijffouten,… zijn geen probleem en ook bij wie moeilijk schrijft zorgen we voor een degelijke weergave.
Foto’s (wit-zwart en kleur) en digitale foto’s kunnen wij zonder problemen verwerken.
Wees niet wanhopig wanneer uw artikel niet onmiddellijk verschijnt, het is slechts uitstel.
Teksten met bijhorende foto’s dienen bezorgd aan bestuurslid Erwin Boussery. Teksten kunnen per e-mail overgemaakt, foto’s dienen omwille van de kwaliteit op stick of CD rom bezorgd!

9.      HOE INTEKENEN VOOR EEN BUSREIS?

Inschrijven moet uiterlijk de dinsdagavond voor de uitstap.

Dit kan als volgt:

  • op alle eigen organisaties bij de secretariaatstafel
  • telefoneren op  0474/41 78 96, de clubtelefoon van Wandelclub Beernem vzw
  • een mail sturen aan info@wandelclubbeernem.be

Doe dit vooral tijdig.

De prijs voor alle busreizen is zeer miniem. (10 Euro) De clubkas legt de meer kost bij. Het inschrijfgeld voor de wandeltocht(en) en de fooi van de bestuurder zijn steeds inbegrepen!

U betaalt tijdens de heenreis op de bus zelf, tenzij anders is vermeld in het ledenmagazine.
Wij rekenen erop dat allen die inschreven op het vertrekuur aanwezig zijn.
Zo u niet kunt meereizen, verwittig ons vooraf op  het nummer  0474/41 78 96.

De bus is ongeveer 15 minuten voor het vertrek nabij het rondpunt van de Kardinaal Cardijnlaan te Beernem. Er zijn geen voorbehouden plaatsen!
We beperken ons normaal voor elke reis tot één bus. (50 personen) Wie eerst inschrijft heeft zeker plaats!
Op de website www.wandelclubbeernem.be is steeds vermeld hoeveel vrije plaatsen er nog zijn!

10.   HOE WORDT U VERDIENSTELIJK LID?

Verdienstelijk lid zijn, betekent een eer en het geeft recht op een waardevolle beloning.

U dient een speciale spaarkaart van onze club te hebben om verdienstelijk lid te worden. Tussen 03.10.2016 en 01.10.2017 dienen op die spaarkaart 24 stempels als bewijs van deelname aan tochten aangebracht. En 4 van die stempels dienen van eigen organisaties van onze club te zijn.
In de praktijk geldt volgende regeling:

1/ Het bewijs van het aantal deelnames kunt u enkel leveren door het voorleggen van de door Wandelclub Beernem vzw ter beschikking gestelde bijzondere kaart “verdienstelijk lid 2017”. Wandelboekjes (elektronische en andere) komen hiervoor niet in aanmerking !
2/ Enkel de stempels van  georganiseerde wandeltochten waarop inschrijfgeld dient betaald komen in aanmerking.
3/ Elk lid dient in ieder vak van deze kaart een stempel van de wandeling te laten aanbrengen.
4/ De kandidaat-laureaat dient de volle spaarkaart tussen 1 juli 2017 en 01 oktober 2017 aan het bestuur van Wandelclub Beernem vzw te bezorgen.
5/ Helpen bij een eigen wandeltocht van de club staat gelijk met zelf wandelen.
6/ Het bestuur kan nog bijkomende voorwaarden opleggen i.v.m. bvb. de maten voor kledij, het afhalen van het aandenken, …. Dit wordt aan de leden meegedeeld via het tijdschrift en de website.

11.   HET LEDENFEEST.

Het jaarlijks ‘Ledenfeest’ is gepland op zaterdag 21 oktober 2017 in de Zandberghoeve te Oedelem.

1/ De club huldigt die dag de verdienstelijke leden en zij ontvangen hun geschenk.
Wie er niet kan bij zijn, kan dit geschenk nog afhalen op de cluborganisaties van zondag 19.11.2017 (Lippensgoedtocht) en zondag 07.01.2018 (Nieuwjaarstocht).
2/ De club huldigt ook de leden die in januari 2017 opgenomen zijn in de ereclub van de WANDELSPORT VLAANDEREN voor hun gestapte kilometers of hun deelname aan tochten.
Zo ze op het clubfeest aanwezig zijn ontvangen zij een aankoopbon ter waarde van 15 euro.
3/ De club brengt ook hulde aan een bijzonder verdienstelijk lid.

12.   KWALITEITSGARANTIE OP ONZE WANDELTOCHTEN.

Wij vinden kwaliteit op wandeltochten heel belangrijk. En dit op alle vlakken ! Wij besteden daartoe bijzondere aandacht aan duidelijke informatie, aan het onthaal van de deelnemers, aan goed bepijlde en veilige parcours, aan mooie omlopen, aan ruime startzalen en rustposten, aan een onberispelijke hygiëne op het vlak van voeding en drank, aan propere toiletten én aan veiligheid in het algemeen.

13.   WAT VRAAGT DE CLUB VAN U?

In principe niets! Onze leden zijn volkomen vrij!

Eén uitzondering echter, we dringen aan om altijd op de inschrijfkaart te vermelden “lid Wandelclub  Beernem vzw, WANDELSPORT VLAANDEREN 5009” (WANDELSPORT VLAANDEREN is de federatie waarbij we zijn aangesloten en 5009 is ons aansluiting nummer). Daartoe voorzien wij bladen van 21 vooraf gedrukte zelfklevers met naam, adres en clubnaam. Voor bijkomende bladen : zie punt 2. alinea 3.

14.   HEBT U VOORSTELLEN OF VRAGEN?

Wij staan open voor alle suggesties die de clubwerking kunnen dienen. Iedereen kan ideeën formuleren op de samenkomsten van bestuur en medewerkers. Maar u kunt ze ook aan de bestuursleden overmaken op onze organisaties aan de inschrijftafel of doormailen op info@wandelclubbeernem.be!

15.   KENT U EEN MOGELIJKE SPONSOR?

Sponsoren is op vele vlakken mogelijk.
Al uw voorstellen voor clubsponsoring zijn welkom. Boven alles melden we dat we geen hoge prijzen vragen!

16.   HOE BETALEN AAN DE CLUB?

Betalen van lidgelden, ledenfeest… kan op alle organisaties bij de inschrijftafel.
Storten kan op rekening BE02 0011 4902 7240 (Fortis) van onze club. Vermeld steeds de reden van betaling!